Regulamin wydarzeń w Teatrze Ósmego Dnia

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR ÓSMEGO DNIA W POZNANIU
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia


w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (zwany dalej „Teatrem”).

 1. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych


i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2

 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze oraz na terenie organizowanego przez Teatr wydarzenia artystycznego zasad porządkowych powiązanych


w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na jego terenie, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.

 1. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1.

§ 4

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do Teatru oraz na teren organizowanego przez Teatr wydarzenia artystycznego, każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 oraz odmawia złożenia Oświadczenia, jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału


w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5

 1. Na terenie Teatru lub w przestrzeni, w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
 2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
 3. Na terenie Teatru lub w przestrzeni, w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru,


w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych
i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m
w kolejce do wejścia lub wyjścia.

 1. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
 2. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru będzie rozpoczynana 40 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona 10 minut przez rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.


§ 7

 1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni.
 2. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem


o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 1. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
 2. W przypadku wydarzenia organizowanego poza siedzibą teatru w pomieszczeniach zamkniętych i braku wyznaczonych miejsc na widowni, Teatr zapewnia widzom przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami miejsca według aktualnie obowiązujących wytycznych.
 3. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 4. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzednich.

§ 8

 1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
 2. Widzowie są proszeni o dokonywanie w miarę możliwości wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 9

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

oświadczenie_uczestnika.pdf

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Zapisując się do naszego newsletera wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu.

Do teatru można się dostać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki tramwajowe, to: przystanek Ratajczaka (ul. Św. Marcin), przystanek Pl. Wolności (przy budynku Arkadii w którym mieści się Teatr Ósmego Dnia), przystanek Pl. Cyryla Ratajskiego.

Koperta parkingowa znajduje się po drugiej stronie ulicy Ratajczaka, vis a vis wejścia do Teatru.

Wejście do budynku Arkadii w którym mieści się m.in. Teatr Ósmego Dnia – wysokie schodki uniemożliwiające samodzielne dostanie się do budynku, brak domofonu, dzwonka itp. Przy wejściu brak poręczy. Drzwi otwierają się bez problemu.

Teatr Ósmego Dnia znajduje się na II piętrze budynku. Po wezwaniu, wcześniejszym umówieniu się, obsługa pomaga dostać się do środka budynku. Po przejechaniu drzwi wejściowych osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu może skorzystać (w asyście pracownika teatru) z dostania się do windy.

Sale teatru znajdują się na II piętrze, wymagany transport windą. Winda – przyciski na odpowiedniej wysokości, lektor, brak znaczeń brajlowskich.

Przy drzwiach wejściowych do Teatru jest dzwonek, umiejscowiony jednak zbyt wysoko. Drzwi wejściowe do Teatru o odpowiedniej szerokości, otwierają się łatwo.

Wjazd na salę teatralną bez przeszkód. Dla osób na wózkach miejsca na widowni przewidziane są w jej dolnej części.
Wjazd do kasy bez przeszkód.

Toaleta dla osób na wózkach dostępna na III piętrze, konieczność dostania się do niej windą.

Szatnia spełnia kryteria dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wstęp
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (w skrócie Teatr Ósmego Dnia), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrosmegodnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Szymon Bojdo, email: biuro@teatrosmegodnia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  61 855 20 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/)

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.jpg
© 2017 Teatr Ósmego Dnia
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystając z serwisu akcetujesz pliki cookies.
Ok